ราคาแนะนาขายสาหรับผู้ใช้ยางรถบรรทุกมิชลิน (Suggested Price for End User MICHELIN Truck and Bus)

Remark:

Price  for special sizes of tyres which are not on the official price list should be asked to Regional Sales Manager. After confirmation on price and  availability,  Michelin Thailand will ask a  pre-payment of 50% of total value of the order.

หมายเหตุ
สำหรับ ยางขนาดอื่นๆที่ไม่อยู่ในใบราคานี้ ถ้าลูกค้ามีความต้องการให้สอบถามที่ ผู้จัดการภาค (RSM) หลังจากที่มิชลินยืนยันราคาและจำนวนสินค้าพร้อมขาย มิชลินจะเรียกเก็บค่ามัดจำสินค้าล่วงหน้าเป็นจำนวน 50% ของราคาสินค้าทั้งหมด