MICHELIN XZE

คุณประโยชน์ของยาง

อายุการใช้งานยาวนาน

ใช้งานได้หลายประเภท

ลักษณะการใช้งาน

รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนสินค้าหนักและรถขนสินค้าการเกษตร


ข้อมูลด้านเทคนิคของยาง

ยางรถบรรทุกและรถโดยสารมิชลิน X Multi XZE XZE อายุการใช้งานยาวนาน,ใช้งานได้หลายประเภท,