การรับประกันคุณภาพ

มิชลินรับประกันความเสียหายอันเกิดจากความชำรุดบกพร่องในการออกแบบ กระบวนการผลิต หรือวัสดุส่วนประกอบ สำหรับยางรถยนต์นั่ง ยางรถอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ และยางรถปิคอัพมิชลิน โดยยางดังกล่าวจะต้องใช้งานตามปกติและได้บำรุงรักษาตามคำแนะนำของมิชลินภาย ใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในคู่มือรับประกันคุณภาพในกรณีดังต่อไปนี้

ระยะเวลา

รับประกัน 6 ปี นับจากวันที่ซื้อ* หรือ รับประกันตลอดอายุการใช้งานของดอกยาง** โดยถือเอากรณีที่มาถึงก่อน *กรณียางที่ซื้อหลัง 3 ปี นับจากวันเดือนปีที่ผลิต จะอยู่ภายใต้การรับประกัน 6 ปีนับจากวันเดือนปีที่ผลิต

**อายุการใช้งานของดอกยาง จะพิจารณาจากความลึกดอกยางเริ่มต้นจนกระทั่งยางสึกถึงจุดวัดความลึกของดอก ยางซึ่งอยู่ในร่องของดอกยาง โดยมีความสูงประมาณ 1.6 มม. ถ้าดอกยางสึกไปจนถึงจุดวัดความลึกของดอกยางแล้ว ควรเปลี่ยนยางเส้นใหม่ มิฉะนั้น อาจเกิดอันตรายได้

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาคำแนะนำ และข้อควรระวังในการใช้งานยางมิชลิน ได้จากผู้แทนจำหน่ายของมิชลิน หรือที่ มิชลิน Hotline 0-2793-6900


หมายเหตุ:

 • การรับประกันข้างต้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อท่านได้กรอกแบบใบรับประกัน คุณภาพครบถ้วนและส่งมายังบริษัทฯ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้ซื้อยางดังกล่าว และการรับประกันดังกล่าวจะสิ้นผลเมื่อครบระยะเวลาการรับประกันที่ระบุไว้ใน ข้างต้น
 • วันที่ซื้อ” หมายถึง วันที่จดทะเบียนรถยนต์ในกรณีของยางที่มากับรถยนต์ใหม่ หรือวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินสำหรับการซื้อยางดังกล่าว และในกรณีที่ไม่มีหลักฐานการซื้อขายยางดังกล่าว ให้นับอายุของการรับประกันข้างต้นจากวันที่ผลิตยางดังกล่าว
 • ในกรณีที่ยางเกิดความเสียหาย ให้ท่านติดต่อผู้แทนจำหน่ายยางเส้นดังกล่าวโดยทันที

ข้อจำกัด

ยางที่เสียหายเนื่องจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ จะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน:

 1. ความเสียหายซึ่งเกิดจากลักษณะการใช้งาน เช่น การถูกบาดตำ หรือการ กระแทกอย่างรุนแรง ไม่ว่ายางดังกล่าวจะสามารถทำการปะซ่อมได้หรือไม่ก็ตาม
 2. ความเสียหายจากการประกอบใส่ยางที่ไม่ถูกต้องขนาดของยางและกระทะล้อไม่สมดุลกันหรือยางทีได้รับการปะ
ซ่อมไม่ถูกวิธี
 3. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้อัตราลมยางที่ไม่เหมาะสมหรือยางที่มิได้ทำการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง
 4. ยางที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดปกติของระบบของรถยนต์ เช่น ความผิดปกติของศูนย์ล้อ ซึ่งจะส่งผลให้ยางเกิดการสึกที่ไม่สม่ำเสมอหรือสึกเร็วกว่าที่ควร
 5. ความเสียหายเนื่องมาจากยางดังกล่าวติดตั้งหรือใช้กับวาล์ว กระทะล้อหรือล้อที่ไม่เหมาะสมตามประเภทของยาง
 6. ความเสียหายเนื่องจากรถบรรทุกน้ำหนักมากเกินกว่าอัตราที่กำหนดหรือใช้ความเร็วเกินพิกัดที่ระบุไว้บนแก้มยาง
หรือตามคำแนะนำสำหรับรถประเภทนั้นๆ
 7. ยางเก่าที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว และนำมาซื้อขายใหม่
 8. ความเสียหายอันเนื่องมาจากการเก็บรักษายางที่ไม่ถูกต้อง
 9. ยางที่ไม่ได้ใช้งานตามคำแนะนำทางเทคนิคของมิชลิน
 10. ยางที่เสียหายจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การกัดกร่อนจากสารเคมี หรือมีการปรับเปลี่ยน/แต่งช่วงล่างของรถยนต์
 11. ยางที่ซื้อมาจากร้านที่ไม่ใช่ผู้แทนจำหน่ายของมิชลินหรือซื้อมาจากตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้รับการเห็นชอบ
จากมิชลิน
 12. ยางที่เสียหายจากสภาพอากาศหรือความเสียหายซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างยางกับชั้นบรรยากาศ

เงื่อนไข ข้อยกเว้น

 • การรับประกันนี้มีผลบังคับใช้ในประเทศไทยเท่านั้น
 • เมื่อท่านประสงค์ที่จะขอรับการชดเชยจากมิชลินภายใต้การรับประกันนี้ ให้ท่านนำยางเส้นที่ได้รับความเสียหายไปส่งให้กับผู้แทนจำหน่ายของมิ ชลินพร้อมกับใบเสร็จรับเงินการซื้อขายยางเส้นดังกล่าวและคู่มือการรับประกัน เพื่อให้มิชลินทำการตรวจสอบหาสาเหตุของความเสียหายว่าอยู่ภายใต้การรับ ประกันฉบับนี้หรือไม่ โดยมิชลินจะทำการตรวจสอบหาสาเหตุของความเสียหายของยางเส้นดังกล่าวก่อนที่จะ ทำการชดเชยใดๆ ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลของการตรวจสอบดังกล่าวเป็นที่สุด
 • มิชลินจะรับผิดชอบความเสียหายภายใต้การรับประกันนี้โดยการซ่อมแซม เปลี่ยนยางรุ่นเดียวกันให้ใหม่ หรือชดเชยมูลค่ายางตามอัตราส่วนของดอกยางที่ยังคงเหลืออยู่ (รวมเรียกว่า “การชดเชย”) ตามแต่ดุลพินิจของมิชลิน โดยการชดเชยนี้ไม่รวมถึงค่าบริการต่างๆ รวมถึง ค่าประกอบใส่ ค่าแรง ค่าเสียเวลา ค่าเสียหายที่ไม่ได้ใช้รถยนต์ ค่าความไม่สะดวกในขณะที่รถของท่านไม่สามารถใช้งานได้
 • ในกรณีที่ผลตรวจสอบปรากฏว่าสาเหตุของความเสียหายไม่ได้เป็นผลมาจากความชำรุดบกพร่องในการ ออกแบบ กระบวนการผลิต วัสดุส่วนประกอบของยางมิชลินขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน หรือ การชดเชย
 • การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึง อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ความเสียหาย อันเนื่องมาจากอาชญากรรม หรือ
 • การกระทำโดยความจงใจ อัคคีภัย โจรกรรม หรือยางที่ใช้ในการแข่งขันรถยนต์ หรือยางที่มีการใช้งานผิดไปจากวัตถุประสงค์ของยางนั้นๆ
 • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงยางที่ได้มีการถอดออกจากรถยนต์ หรือยางที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง โดย บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นหลังจากที่ได้ ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
 • การรับประกันนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อยางหรือรถยนต์ดังกล่าวได้ถูกโอนไปยังบุคคลอื่น